"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง

เพื่อการอัญเชิญประดิษฐาน ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถบูชาธรรม "80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ณ 3 วัด ใน 3 ทวีปทั่วโลก ในปีพุทธศักราช 2567 วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ วัดพระธรรมกายโทชิงิ ประเทศญี่ปุ่น https://www.boonnews.tv/n28446

104 ผู้เข้าชม

"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง เพื่อการอัญเชิญประดิษฐาน ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถบูชาธรรม "80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ณ 3 วัด ใน 3 ทวีปทั่วโลก ในปีพุทธศักราช 2567

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

วัดพระธรรมกายโทชิงิ ประเทศญี่ปุ่น

“อุโบสถ” ถือเป็นพุทธสถานที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพุทธานุญาตให้ใช้ประกอบสังฆกรรมต่างๆ อาทิ ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทบทวนพระปาฏิโมกข์ ได้สนทนาธรรม เวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ก็จะประชุมกันที่อุโบสถ เพื่อร่วมกันแก้ไขเหตุต่างๆ อุโบสถยังเป็นสถานที่แสดงธรรม สถานที่บรรพชาสามเณร อุปสมบทพระภิกษุ ยกฐานะกุลบุตรผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม กรานกฐิน อธิษฐานเข้าพรรษา ปวารณาออกพรรษา เป็นต้น อุโบสถจึงมีความสำคัญมาก เป็นสถานที่ที่ทำให้คณะสงฆ์เกิดความสามัคคี และเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐเนื่องในวาระวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 อันเป็นสิริมงคลนี้ เราท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาส ร่วมอนุโมทนาบุญ และมีส่วนสำคัญในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ ดวงแก้วรัตนชาติจำนวน 3 ดวง เพื่ออัญเชิญประดิษฐานเป็นลูกนิมิตเอก ประกอบการพัทธสีมา สถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกาย จำนวน 3 แห่ง ใน 3 ทวีปทั่วโลก เพื่อกราบถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี ที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ.2567 นี้ ประกอบด้วย

บุญสถานแห่งที่ 1 ภาคพื้นอเมริกา ณ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตั้งอยู่เมืองแฟนวูด รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดการพัทธสีมาอุโบสถบูชาธรรม “80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567

บุญสถานแห่งที่ 2 ภาคพื้นยุโรป ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งหมู่คณะนักสร้างบารมีได้มารวมทีมกันตั้งแต่ พ.ศ.2540 และมีพิธีเปิดวัดฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2550 ตั้งอยู่เมืองโวคกิ้ง ประเทศอังกฤษ โดยกำหนด การพัทธสีมาอุโบสถบูชาธรรม “80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567

บุญสถานแห่งที่ 3 ภาคพื้นเอเชีย ณ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหมู่คณะนักสร้างบารมีได้มารวมทีมกันตั้งแต่ พ.ศ.2547 และมีพิธีเปิดวัดฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2550 ตั้งอยู่เมืองโอยะ อำเภออุซึโนะมิยะ จังหวัดโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนด การพัทธสีมาอุโบสถบูชาธรรม “80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

การที่บุคคลใดจะได้มีโอกาสสร้างอุโบสถ ซึ่งวัดๆ หนึ่งมีได้เพียง 1 อุโบสถเท่านั้น นับเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ วัดๆ หนึ่ง มีโอกาสสร้างอุโบสถได้ 1 หลัง แล้วในชีวิตของเราจะมีโอกาสร่วมสร้างอุโบสถได้สักกี่หลัง จึงถือเป็นโอกาสอันดีของเราท่านทั้งหลาย ที่จะได้ร่วมกันปิดทองสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ และร่วมปวารณารับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต หลานนิมิต เหลนนิมิต เพื่ออัญเชิญประดิษฐานประกอบการพัทธสีมา สถาปนาอุโบสถบูชาธรรม “80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ณ วัดพระธรรมกายทั้ง 3 แห่งใน 3 ทวีปทั่วโลกเป็นสามัคคีบุญ

​ขอให้ภารกิจแห่งการสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ ปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกในครั้งนี้ ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน พร้อมน้อมรวมมหากุศลกราบถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธัมมชโย ในวาระอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี ในปี พ.ศ.2567 ด้วยความเคารพรักศรัทธาเลื่อมใสยิ่งเป็นสมานฉันท์โดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามข้อมูลปวารณาร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตบรมจักรพรรดิ/มหาจักรพรรดิ/จุลจักรพรรดิ ได้ที่ผู้ประสานงาน:

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี: 

กัลฯ ศรีสุวรรณ

"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง

สกู๊ปวีดีโอ "ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง

นิ มิ ต สี ม า หรือ สี ม า นิ มิ ต

"เป็นเครื่องหมาย เป็นเครื่องประกาศความสำเร็จแห่งสีมา คืออุโบสถ จะขาดหายไม่ได้โดยเด็ดขาด นิมิตสีมาเป็นสิ่งจำเป็น

ต้องมีทุกอุโบสถ เพราะเป็นไปตามพุทธบัญญัติที่สำคัญ"

(พระราชพัชรธรรมเมธี)

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
"ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ดวงแก้วรัตนชาติ 3 ดวง
แชร์