การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร https://www.boonnews.tv/n28448

913 ผู้เข้าชม
การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

เปรียญธรรม 9 ประโยค

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเเสดงมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ 

ได้ในสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567

ในนามสำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย 

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พม.สมบัติ ปภาโส

2.พม.ประวิทย์ ปุณฺณชโย

3.พม.ภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ

4.พม.เมฑัต ธีรชโย

5.พม.ณัฐดนัย โชติกชโย


----------------------------------------------------

เปรียญธรรม 8 ประโยค (1)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

เปรียญธรรม 8 ประโยค (2)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเเสดงมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๘ 

ได้ในสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567

ในนามสำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พม.วีรพล วชิรจิตฺโต

2.พม.กฤตนัย รตนปญฺโญ

3.พม.ภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ

4.พม.ศรายุทธ ธมฺมินฺโท

5.พม.พงศ์พล ธมฺมพโล

6.พม.ธนบดี ธิติชโย

7.พม.สามารถ สามญฺญชโย

8.พม.ธไนศวรรย์ นิรนฺตชโย

9.สณ.วายุ คำทองนาค

10.สณ.พนาวัฒน์ จันทร์เผือก


------------------------------------------------

เปรียญธรรม 7 ประโยค (1)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

เปรียญธรรม 7 ประโยค (2)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

เปรียญธรรม 7 ประโยค (3)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเเสดงมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. 7 

ได้ในสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567

ในนามสำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย 

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พม.สิริ สิริสาโร

2.พม.อภิชาติ สุทฺธวํโส

3.พม.วิทัศน์ สทฺธาพหุโล

4.พม.นิรัชฌาน รกฺขิตชโย

5.พม.ภูมิรพี ชาครธมฺโม

6.พม.ชวิน ธมฺมโกวิโท

7.พม.สนฺติภาพ ธมฺมวิมโล

8.พม.ศุภมิตร ธมฺมสมฺภตฺโต

9.พม.นพนนท์ ธมฺมตฺถญาโณ

10.สณ.ปรเมธ เต๋จ้ะ

11.สณ.ปฏิภาณ คำแผลง

12.สณ.ศุภกร เฟื่องคอน

13.สณ.เจษฎา กัณหาพิมพ์

14.สณ.ภูตะวัน บุญหลวง

15.สณ.ธนารักษ์ แจ้งอรุณ

16.สณ.คัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า

17.สณ.รัชชานนท์ โพธิ์แก้ว


---------------------------------------------------

เปรียญธรรม 6 ประโยค (1)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

เปรียญธรรม 6 ประโยค (2)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

เปรียญธรรม 6 ประโยค (3)

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเเสดงมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. 6 

ได้ในสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567

ในนามสำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย 

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พม.วิเชียร อภินนฺโท

2.พม.วงศ์วริศ วิสารโท

3.พม.ไพรัช วชิรธมฺโม

4.พม.ธนธรณ์ ธมฺมวิริโย

5.พม.อานุภาพ ฐิตรตโน

6.พม.ณัชพล ธมฺมโช

7.พม.ธนกร คุตฺตชโย

8.พม.นัฐพงษ์ ธมฺมาติสุโภ

9.พม.นิติกร นีติชโย

10.สณ.ปิยะพงษ์ สีหาพล

11.สณ.อภิวิชญ์ ศรีข้อ

12.สณ.สุทธิภัทร รุ่งโรจน์

13.สณ.ธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย์

14.สณ.อมฤต มหาคุณาวสุ

15.สณ.ปิยะ จิตรซื่อ

16.สณ.ธันวา ธรรมเจตเดชา

17.สณ.ส่งบุญ จำปาเงิน


---------------------------------------------------

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเเสดงมุทิตาจิต กัลฯ จิตรา แซ่จง

ผู้สอบประโยคบาลีศึกษา ชั้น บ.ศ. 8 ได้ในสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567

ในนามสำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย

การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเเสดงมุทิตาจิต ผู้สอบประโยคบาลีศึกษา ชั้น บ.ศ. 7 

ได้ในสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567

ในนามสำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย

1.กัลฯ ดารณี นันติวานิช

2.กัลฯ จันทิรา ไขทะเล

---------------------------------------------------



ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเสมอมา

รับชม ทบทวนพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | 30 มีนาคม 2567

แชร์